Månedens gjesteblogger: fylkesutdanningssjef Marit Schønberg

Her skal du være med og bestemme!

Dette er et mål og en påminning for oss som steller med videregående opplæring i Nord-Trøndelag. Vi vil at ungdommene i fylket vårt skal ha medvirkning i sin egen skole- og arbeidshverdag, og vi vil at hver enkelt skal delta i det norske demokratiet og være med og forme det samfunnet vi skal ha. Vi vil at ungdommene skal ha tro på at de betyr noe, at de er verdt noe og at de skjønner nok til å delta i samfunnet mens de er i videregående opplæring.

Hvert år besøker jeg alle de videregående skolene i Nord-Trøndelag. Et fast tema på dagsorden er et møte med elevrådsstyret ved skolen. For det første er det nyttig og trivelig å treffe elevens tillitsvalgte, men like viktig er det at jeg kan konstatere at et fungerende elevdemokrati er av stor betydning for kvaliteten på læringsarbeidet og resultatene ved skolen. I mitt sted besøker medarbeidere lærlinger og lærekandidater på bedriftene i fylket, et godt opplæringsløp i bedrift er også avhengig av et godt bedriftsdemokrati og at dere som lærlinger/lærekandidater får delta i arbeidet med å tilrettelegge for at praksisen i bedriften fører til læring.

Et utvalg ledet av Trond Viggo Torgersen har levert en utredning om ungdom, makt og påvirkning, som fylkespolitikerne skal behandle nå i vår. Her forslår de blant annet at skolens demokratiopplæring må styrkes, at klassens time blir lovbestemt og at det opprettes lærlingeråd i alle fylker. De foreslår å forskriftsfeste penger til elevråd og å øke fraværskvoten fra 10 til 20 dager. Fylkesrådet i Nord-Trøndelag var kritisk da kvoten ble redusert fra 14 til 10 dager for noen år siden og fryktet at dette kunne være uheldig for ungdom som er tillitsvalgte eller aktive innen politisk og humanitært arbeid. Nå er det bra dersom det kommer en endring, men da må det også komme så klare retningslinjer at ordningene oppleves som rettferdige.

Rettferdighet er et viktig ord. Jeg vet at dere sammenligner praksis fra skole til skole, bedrift til bedrift og fra lærer til lærer og finner forskjellsbehandling som virker urimelig, både når det gjelder karakterer og håndheving av regler. Noen ganger har dere rett, men som oftest er det en god grunn for den måten den enkelte blir behandlet på. Mennesker og situasjoner er ulike, og det må legges inn vurderinger i hvert enkelt tilfelle. Men det er utrolig viktig at dere fortsetter å stille de kritiske spørsmålene, slik at vi som sitter med voksenmakta må skjerpe oss.

Når jeg nå skal takke for meg etter 8 år som fylkesutdanningssjef, ser jeg med glede tilbake på alle møtene med flotte, engasjerte, sinte, glade, krevende, blide og kreative elever. Dere har vært den største gleden i jobben min. Og dere lover godt for framtida. Jeg ønsker dere alt godt videre i utdanning og skolegang – stå på og fortsett å være sinte, glade og sterke!

Marit Schønberg

Fylkesutdanningssjef i Nord-Trøndelag