Hva er et elev- og lærlingombud?

Et elev- og lærlingombud skal bistå og hjelpe elever og lærlinger som har behov for det i løpet av sin videregående opplæring. I tillegg til å bistå elever og lælinger i konkrete saker, skal ombudet representere deres interesser forøvrig. Ombudets stillingsinstruks og mandat ble vedtatt av Fylkestinget i juni 2012, og det kan du lese her.

I dag er det elev- og lærlingombud i 17 fylker i Norge. Ombudene samarbeider i ulike saker og møtes jevnlig for erfaringsutveksling og felles kompetanseheving.

Hvorfor har Nord-Trøndelag et eget ombud for elever og lærlinger?

Elev- og lærlingombudet i Nord-Trøndelag ble opprettet av fylkets politikere i 2001, for å bistå elever og lærlinger i Nord-Trøndelag. I 2001 var det kun Nordland som hadde et eget elev- og lærlingombud, og de nordtrønderske politikerne lot seg inspirere derfra.

Ombudet ble opprettet for å være en uavhengig instans som skulle ivareta og bistå elever og lærlinger som hadde behov for det. Dette innebar da, som nå, at ombudet rapporterer til Fylkestinget, men ikke kan instrueres av noen instans i fylkeskommunen som jo også er skoleeier (fylkeskommunen eier og driver de videregående skolene). Elev- og lærlingombudet skal stå fritt til å bistå de elever og lærlinger som har behov for det, og følge opp større saker ombudet ser som aktuelle.

Hva gjør elev- og lærlingombudet?

I tillegg til å være et ombud for elever og lærlinger, har også elev- og lærlingombudet et spesielt ansvar for elevrådene ved skolene. Fylkestinget har vedtatt at ombudet skal tilby skolering i elevrådsarbeid til alle skolene.  Så hver høst er elevombudet ute på alle skolene og har skolering med hele elevrådet en hel dag. Skoleringen inneholder rettighetsopplæring, tale- og debattekninkk, hvordan man gjennomfører møter, hva elevrådsarbeid går ut på og hvordan man kan finne og jobbe med ulike saker som elevrådet kommer borti. I tillegg arrangerer elevombudet et eget elevrådsstyreseminar for alle elevrådsstyrene i fylket i samarbeid med Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Elev- og lærlingombudet deltar også på lærlingesamlingene i fylket, sammen med en rekke aktører som lærlinger må forholde seg til. Noen av disse er fylkeskommunen, opplæringskontorene, LO, NHO, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og mange fler. Fra vinteren 2013 ønsker ombudet også å ha egne skolebesøk til VG2-elever på yrkesfag som skal fokusere på rettigheter og plikter, og kanskje bidra til at elevene står litt bedre rustet i overgangen til å bli lærlinger i arbeidslivet.

Mye av tiden til ombudet går med til ulike typer informasjonsarbeid og å gjøre seg kjent blant elever og lærlinger i fylket. Du kan kontakte ombudet om hva som helst, (nesten) når som helst. Ombudet er tilgjengelig på e-post, telefon, Facebook og Twitter.

Hvem er elev- og lærlingombudet i Nord-Trøndelag?

Elev- og lærlingombudet i Nord-Trøndelag heter Torun Hegre. Hun er 29 år og opprinnelig fra Lysheim i Steinkjer kommune. Torun har studert samfunnsvitenskapelige fag ved NTNU i Trondheim, og har en bred bakgrunn fra studentbevegelsen, både lokalt og nasjonalt.  Hun har blant annet vært en av tre tillitsvalgte på heltid for alle studentene ved NTNU, medlem av NTNUs sentrale klagenemd og styreleder i Studentsamskipnaden i Trondheim.

Nå er det elevene og lærlingene i Nord-Trøndelag sine rettigheter som er Toruns hovedoppgave – en oppgave huns syns er svært spennende, givende og lærerik.