Elevbetaling i Nord-Trøndelag

Under et skolebesøk på en videregående skole i Nord-Trøndelag fikk elev- og lærlingombudet et spørsmål fra en elev om det var riktig at elever måtte betale for materialer de hadde bruk for i undervisninga selv, siden man har et gratisprinsipp i norsk skole. Ombudet spurte om det var flere av elevene som var til stede som hadde opplevd det samme, nemlig at de måtte betale for materialer, turer og andre ting som i følge opplæringsloven skal være gratis. Flere elever tok ordet og sa at, ja – det hadde de gjort. Eksemplene omhandlet alt fra råvarer og materialer på yrkesfag, lærebøker, skoleturer og kopiering. Ombudet tok opp det samme temaet på totalt 10 av 11 skoler i fylket, og tilbakemeldingen var den samme.

Opplæringsloven er veldig klar når det kommer til at videregående opplæring skal være gratis. Dette er teksten i § 3-1 Rett til videregåande opplæring for ungdom: «Opplæringa i offentleg vidaregåande skole eller i lærebedrift er gratis. Fylkeskommunen har ansvaret for å halde elevane med nødvendige trykte og digitale læremiddel og digitalt utstyr. Elevane kan ikkje påleggjast å dekkje nokon del av utgiftene til dette utover det som følgjer av forskrift. Fylkeskommunen kan påleggje elevane, lærlingane og lærekandidatane å halde seg med anna individuelt utstyr som opplæringa til vanleg gjer det nødvendig å ha. Departementet kan gi nærmare forskrifter.»

Avisoppslag og debatt i Fylkestinget

Saken har vært i media i flere runder, og det første oppslaget kom på framsida i Trønder-Avisa 2. november. (Avisoppslagene kan leses her.) Samme dag som Fylkestinget var samlet til møte. Med bakgrunn i avisoppslaget stilte Marika Aakervik Pedersen (FrP) spørsmål til fylkesråd for utdanning og helse, Anne Marit Mevassvik, om hva fylkesråden  kom til å gjøre med denne saken. Fylkesråden svarte som i avisa at dette var noe som skulle undersøkes og tas opp, slik at elever i Nord-Trøndelag ikke blir pålagt å betale for noe de i utgangspunktet er sikret gratis gjennom opplæringsloven.

Det var flere som deltok i debatten, og ombudet opplevde god og bred støtte for at saken ble tatt opp.

Oppfølging av saken

Fylkeskommunen som er eier av de videregående skolene i Nord-Trøndelag satte umiddelbart i gang et arbeid med å kartlegge omfanget av elevbetaling på skolene. Det er elev- og lærlingombudets oppfatning at Avdeling for videregående opplæring i fylkeskommunen i samarbeid med skolene har arbeidet raskt og effektivt med denne saken. Ombudet har gitt sine innspill underveis, både muntlig i møter og skriftlig til rektorene og fylkesrådet. Saken har også vært oppe i Utdanningspolitisk råd, der samtlige elevrådsledere møter fylkesråden for utdanning og helse.

Egne retningslinjer for praktisering av gratisprinsippet i videregående opplæring i Nord-Trøndelag

Det har blitt fastsatt egne retningslinjer for praktisering av gratisprinsippet i videregående opplæring i de fylkeskommunale videregående skolene i Nord-Trøndelag. Her slås det fast at det ikke er anledning til å ta betalt fra elevene for andre ting, enn det som er nevnt som unntak fra gratisprinsippet i opplæringsloven. Disse unntakene er studiemateriell (skrivebøker, skriveutstyr), kalkulator, nødvendig arbeidstøy på yrkesfag og gymtøy. Dermed er det ikke anledning til å kreve betaling for ting som ikke er nevnt som et unntak. Er det ikke nevnt som et unntak, så skal det i utgangspunktet være gratis for elevene.

Her kan du lese retningslinjene.

Elev- og lærlingombudet er svært fornøyd med fylkeskommunens raske arbeid med saken, og er godt fornøyd med konklusjonen. Særlig er det verdt å trekke fram at elever på restaurant- og matfag i framtida skal slippe å betale for råvarene som de skal lære seg å lage mat med.