Stilllingsbeskrivelse og mandat

Mandat og stillingsbeskrivelse for elev- og lærlingombudet er vedtatt av Fylkestinget i fylkestingssak 72/2014:

Stillingsinstruks for elev- og lærlingombudet i Nord-Trøndelag

1.Mandat og organisering

Mandat

Elev- og lærlingombudet (heretter elevombudet) er fylkeskommunens ombud for elever, lærlinger og lærekandidater (heretter elever og lærlinger), og rapporterer direkte til Fylkestinget. Elevombudet skal utføre sitt arbeid på et fritt og selvstendig grunnlag i forhold til fylkeskommunens forvaltningsorganer.

Arbeidsområde

Elevombudets arbeidsområde omfatter alle elever, lærlinger og opplæringsinstitusjoner innenfor det fylkeskommunale opplæringstilbudet. Frittstående videregående skoler i Nord-Trøndelag tilbys å benytte seg av elevombudsordningen.

Organisering

Fylkestinget vedtar stillingsinstruks for elevombudet. Fylkesordfører er elevombudets kontakt overfor fylkestinget. Stillingen som elevombud er administrativt lagt til Administrasjonsavdelingen. Stillingen som elevombud er et seksårig åremål, med mulighet for forlengelse i tråd med kommunelovens § 24 (2).

2. Stillingsbeskrivelse

Arbeidsoppgaver

Elevombudets arbeidsoppgaver kan deles inn i følgende områder; ombudsrollen, opplærings- og informasjonsarbeid og veilednings- og bistandsoppgaver.

Elevombudet er en viktig kompetanseressurs for det generelle ungdomsarbeidet.

Ombudsrollen

Elevombudet skal sørge for at elever og lærlingers rettigheter og interesser blir ivaretatt i videregående opplæring i Nord-Trøndelag.

Elevombudet skal styrke og videreutvikle elever og lærlingers medvirkning og deltagelse i opplæringen.

Elevombudet kan fremme saker på vegne av elever og lærlinger av prinsipiell karakter, ovenfor ethvert organ innenfor Nord-Trøndelag fylkeskommune. Ombudets vurderinger er av rådgivende og ikke besluttende karakter.

Opplærings- og informasjonsarbeid

Elevombudets skal arbeide for at elever og lærlinger blir kjent med sine rettigheter og plikter i videregående opplæring, for å øke deres bevissthet når det gjelder medvirkning i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæring. Dette skal være et supplement, og ikke en erstatning for den oppfølgingen som skolene har ansvaret for.

Elevombudet skal samarbeide med elevrådene og skolere disse, for å fremme et bedre skoledemokrati og god elevmedvirkning.

Elevombudet skal arbeide aktivt med å gjøre ordningen kjent blant elever, lærlinger, fylkeskommunen, skoler, opplæringskontor, parter i arbeidslivet og andre instanser som elevombudet finner hensiktsmessig.

Veilednings- og bistandsoppgaver

Elevombudet skal bistå elever og lærlinger som tar kontakt med nødvendig råd og veiledning. Elevombudet kan på vegne av elever og lærlinger ta saker videre til riktig instans.

Elevombudet skal sørge for at elever og lærlinger som søker veiledning blir orientert om eksisterende klageordninger, og bistå disse med utforming og ekspedisjon av klager.

Elevombudet kan bistå elever og lærlinger i møter.

Taushetsplikt

Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt (§ 13 og § 13a-f) kommer til anvendelse for elevombudets virksomhet.

Årsmelding

Elevombudet skal rapportere årlig til Fylkestinget, og rapporteringen følger skoleåret.